• ICE Chemical Dosing System for Water Treatment in Cooling Tower System

    ICE хемиски систем за дозирање за третман на вода во системот за ладење кула

    Работата на системот за ладење директно влијае на сигурноста, ефикасноста и цената на кој било процес на индустриска, институционална или енергетска индустрија. Следењето и одржувањето на контролата врз корозијата, таложењето, растот на микробите и работата на системот е од суштинско значење за да се обезбеди оптимизирање на вкупните трошоци за работа. Првиот чекор за да се постигне минимум е избор на соодветна програма за третман и работни услови за да се минимизираат напрегањата на системот.