• ICE Industrial Reverse Osmosis System for Cooling Tower Water System

    Мразски систем за обратна осмоза за систем за вода со кула за ладење

    Обратна осмоза / RO е технологија што се користи за отстранување на растворени цврсти материи и нечистотии од вода со употреба на полупропустлива RO мембрана што овозможува преминување на вода, но остава зад себе поголемиот дел од растворени цврсти материи и други загадувачи. За RO мембраните е потребно водата да биде под висок притисок (поголем од осмотски притисок) за да го направите ова